Project Manager

';

Location: Penarth          Please fill in our application form

Hours: Temporary 18 month, (working 35 hours a week)

Salary: £30,700 per annum,

 • Do you have experience of project management?
 • Do you feel passionate about helping young people to live and be educated in quality environments?

We have a rare opportunity at Headlands School that we think will excite you.

 

How will you make a difference?

We are looking for a someone to Project Manager a number of exciting building developments we have planned to expand our provision.  The appointed person will need to have experience of leading and managing projects within deadlines and budgets.  They will be a good communicator, acting as the liaison between Key Managers at Headlands School, Action for Children Health and Safety and Property Departments, Architects, Surveyors, Planners and Contractors.  They will be responsible for ensuring quality of works, that they have been completed within legislation.

How do we work?

Action for Children does what’s right, does what’s needed and does what works for children across the UK. Every year, our team changes the lives of 301,000 children, young people and their families – but for every child who needs help to get help, there’s plenty more to do. That’s where you come in.

What is the role?

Headlands School is a Special School in Penarth, Vale of Glamorgan, and looks after day and residential pupils between 7 and 19 with challenging behaviour. The school operates 6 kitchens, 4 of which are in the residential houses and 2 which cater for our day pupils, across the site.

What will you need?

 • Previous experience in project management in the building industry
 • Knowledge of current legislative requirements, including Health and Safety
 • A flexible approach with the ability to problem solve
 • The ability to work as part of a team
 • Good IT skills
 • A willingness to undertake all required training including Child Protection
 • An understanding of the issues faced by our pupils and the willingness to help support them

What are the rewards?

 • Minimum of 29 days’ holidays plus bank holidays
 • Flexible working
 • Season ticket travel loans
 • Company pension scheme
 • Discounts at major high street retailers.

Plus, there’s a lot more besides.

This is a fantastic opportunity to make a real difference to vulnerable children’s lives and to build a fulfilling and meaningful career with a leading UK children’s charity.

If you really want to make a difference and be a part of an amazing team, don’t hesitate, apply now!

 

Lleoliad: Penarth

Oriau: Dros dro 18 mis, (gweithio 35 awr yr wythnos)

Cyflog: £30,700 y flwyddyn,

 • Oes gennych chi brofiad o reoli prosiect?
 • Ydych chi’n teimlo’n angerddol am helpu pobl ifanc i fyw a chael eu haddysgu mewn amgylcheddau o ansawdd uchel?

Mae gennym gyfle prin yn Ysgol Headlands fydd yn eich cyffroi yn ein barn ni.

 

Sut fyddwch chi’n gwneud gwahaniaeth?

Rydym yn chwilio am rywun i fod yn Rheolwr Prosiect ar nifer o ddatblygiadau adeiladu cyffrous rydym wedi eu cynllunio i ehangu ein darpariaeth.  Bydd angen i’r person a benodir fod â phrofiad o arwain a rheoli prosiectau o fewn terfynau amser a chyllidebau.  Bydd yn gyfathrebwr da, gan weithredu fel y cyswllt rhwng Prif Reolwyr yn Ysgol Headlands, Adrannau Iechyd a Diogelwch Gweithredu dros Blant, Penseiri, Syrfëwyr, Cynllunwyr a Chontractwyr.  Bydd yn gyfrifol am sicrhau answadd gwaith, a’i fod wedi’i gwblhau o fewn deddfwriaeth.

 

Sut ydym ni’n gweithio?

Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud beth sy’n iawn, beth sydd ei angen a beth sy’n gweithio i blant ledled y DU. Bob blwyddyn, mae ein tîm yn newid bywydau 301,000 o blant, pobl ifanc a’u teuluoedd – ond am bob plentyn sydd angen cymorth i gael cymorth, mae yna ddigonedd o waith ar ôl i’w wneud. Dyna pam rydym ni eich angen chi.

 

Beth yw’r swydd?

Mae Ysgol Headlands yn ysgol arbennig ym Mhenarth, Bro Morgannwg, sydd yn gofalu am ddisgyblion diwrnod a disgyblion preswyl rhwng 7 a 19 oed gydag ymddygiad heriol. Mae’r ysgol yn rhedeg 6 chegin gyda 4 ohonynt yn y tai preswyl a 2 yn gweini ar gyfer ein disgyblion dyddiol ar hyd y safle.

 

Beth fydd ei angen arnoch?

 • Profiad blaenorol mewn rheoli prosiectau yn y diwydiant adeiladu
 • Gwybodaeth ddiweddar am anghenion deddfwriaethol, yn cynnwys Iechyd a Diogelwch
 • Agwedd hyblyg gyda’r gallu i ddatrys problemau
 • Sgiliau TG da
 • Parodrwydd i ymgymryd â’r holl hyfforddiant gofynnol gan gynnwys Diogelu Plant
 • Deall y materion mae ein disgyblion yn eu hwynebu a bod yn barod i helpu i’w cefnogi

 

Beth yw’r gwobrau?

 • Isafswm o 29 diwrnod o wyliau (pro rata ar gyfer swyddi rhan amser)
 • Gweithio’n hyblyg
 • Benthyciadau tocyn teithio tymor
 • Cynllun pensiwn cwmni
 • Prisiau gostyngol yn amryw o brif siopau’r stryd fawr.

A llawer mwy.

Mae hwn yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant bregus ac adeiladu gyrfa foddhaus a gwerth chweil gydag elusen blant flaenllaw y DU.

Gwnewch gais nawr os ydych wirioneddol eisiau gwneud gwahaniaeth a bod yn rhan o dîm gwych!

 

 

Find us