Young People Assistant Residential Support Worker Vacancy

';

Job Description

Children’s Services Worker

Location: Penarth

Hours: Permanent, Full-Time (working 43 hours a week / shift work / sleep-in duties)

Salary: Circa £23,331 including allowances

How Action for Children works

Action for Children does what’s right, does what’s needed and does what works for children across the UK. Every year, our team changes the lives of 301,000 children, young people and their families – but for every child who needs help to get help, there’s plenty more to do. That’s where you come in.

How we work:

Headlands School is based in Penarth, South Wales. We are a Residential Special School which caters for children and young people between the ages of 7-19 with challenging behaviour including Emotional, Social, Behavioural Difficulties (ESBD), Attachment issues, Autistic Spectrum Disorders and Complex needs. We are currently going through the process to be the first accredited Attachment Aware School in Wales.

We are looking for people who share our values and commitment to the young people we care for.

Our School is open 24 hours a day, 52 weeks of the year and, as a Assistant Residential Worker, you’ll be working in one of our 5 residential houses, on a 4 week rota basis which will include 8 days off (the equivalent of 2 a week). You will work a minimum of 2 weekends out of 4. Our rotas run on a shift pattern 7.30am to 4.00pm and 2.30pm to 11.00pm. Some shifts are as follows: 2.30pm to 11.00pm then Sleep-in (at one of our residential houses payment provided) then the following day 7.30am to 4.00pm.

How you’ll make a difference/Job Description:

 • By being a positive role model for our young people.
 • By supporting the young people to reach their potential.
 • By helping to develop the young people’s social, emotional and independence skills.
 • By supporting the young people in daily routines such as getting up, getting ready for school and ready for bed
 • By arranging and leading weekend and school holiday activities
 • By supporting the young people with their care needs such as going to doctors, dentist, opticians etc.
 • By providing light meals, doing laundry and light cleaning
 • By offering a safe and secure environment within a family setting

What you’ll need:

You do not need to have the right experience; you just need to be the right person. We provide a full package of professional training and if you are successful, you will be joining our highly performing and well-established residential team that make a real difference.

The rewards

 • Minimum 29 days’ holiday (pro rata)
 • Flexible working, including maternity, paternity and adoption packages
 • Season ticket travel loans
 • Company pension scheme
 • Discounts at major high street retailers.

Plus, there’s a lot more besides.

This is a fantastic opportunity to make a real difference to vulnerable children’s lives and to build a fulfilling and meaningful career with a leading UK children’s charity.

Action for Children is committed to safer recruitment practices, designed to protect the welfare of the children and young people using our services.

If you meet all the criteria and would like to proceed with your application, you’ll be redirected to an application form on our website which should only take around 5 minutes to complete. Please have your CV handy to upload. As this job involves working around children, there are some specific questions we need to ask you as part of your application process. Thanks for taking the time to apply and we wish you the best of luck!

Apply now

Please fill in our application form at https://www.headlandsschool.org.uk/current-vacancies/

Gweithiwr Gwasanaethau Plant

Lleoliad: Penarth

Oriau: Llawn amser (43 awr yr wythnos)

Cyflog: Tua £23,331

Sut mae Gweithredu dros Blant yn gweithio

Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud yr hyn sy’n iawn, yr hyn sydd ei angen, a’r hyn sy’n effeithiol i blant ar draws y Deyrnas Unedig. Bob blwyddyn, mae’r tîm yn newid bywydau 301,000 o blant, pobl ifanc a’u teuluoedd – ond er mwyn i bob plentyn y mae angen cymorth arno gael y cymorth hwnnw, mae llawer mwy i’w wneud. Dyna’ch rôl chi.

Sut rydym yn gweithio:

Mae Ysgol Headlands ym Mhenarth, De Cymru. Mae’n Ysgol Arbennig Breswyl sy’n gwasanaethu plant a phobl ifanc rhwng 7 a 19 oed gydag ymddygiad heriol, gan gynnwys Anawsterau Emosiynol, Cymdeithasol ac Ymddygiadol, Problemau Ymlyniad, Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistiaeth, ac anghenion cymhleth. Ar hyn o bryd, rydym yn dilyn proses i fod yr ysgol gyntaf yng Nghymru i gael ei hachredu’n Ysgol ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad.

Rydym yn chwilio am bobl sy’n rhannu ein gwerthoedd ac sydd ag ymrwymiad i’r bobl ifanc yr ydym yn gofalu amdanynt.

Mae’r Ysgol ar agor 24 awr y diwrnod, 52 wythnos y flwyddyn, ac fel Gweithiwr Gwasanaethau Plant byddwch yn gweithio mewn un o’r 4 tŷ preswyl ar sail rota 4 wythnos fydd yn cynnwys 8 diwrnod i ffwrdd (sy’n cyfateb i 2 yr wythnos). Byddwch yn gweithio o leiaf 2 benwythnos o bob 4. Mae’r rota’n cynnwys patrwm sifft: 7:30am tan 4:00pm, a 2:30pm tan 11:00pm. Dyma enghraifft o’r sifftiau: 2:30pm tan 11:00pm, wedyn cysgu yn yr ysgol (mewn un o’n tai preswyl; cewch daliad am hyn) ac wedyn 7:30am tan 4:00pm y diwrnod canlynol.

Sut byddwch yn gwneud gwahaniaeth:

 • Trwy fod yn Ddelfryd Ymddwyn cadarnhaol i’n pobl ifanc.
 • Trwy helpu’r bobl ifanc i gyrraedd eu potensial.
 • Trwy helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol, ac annibyniaeth, y bobl ifanc.
 • Trwy gynorthwyo’r bobl ifanc yn eu bywyd bob dydd, megis codi, paratoi am yr ysgol a pharatoi i fynd i’r gwely.
 • Trwy drefnu ac arwain gweithgareddau ar y penwythnos ac yn ystod gwyliau’r ysgol.
 • Trwy helpu i ddiwallu anghenion gofal y bobl ifanc gyda phethau megis mynd i’r meddyg, y deintydd, yr optegydd ac yn y blaen.
 • Trwy ddarparu prydau ysgafn, gwneud y golch, a rhywfaint o lanhau ysgafn.
 • Trwy gynnig amgylchedd diogel mewn lleoliad teuluol.

Bydd angen:

Nid yw’n angenrheidiol i chi fod â’r profiad cywir, dim ond rhaid i chi fod y person iawn. Rydym yn darparu pecyn llawn o hyfforddiant proffesiynol, ac os ydych chi’n llwyddiannus, byddwch yn ymuno â thîm preswyl sy’n perfformio i lefel uchel, sydd wedi’i hen sefydlu, ac sy’n gwneud gwir wahaniaeth.

Y buddion

 • Lleiafswm o 29 diwrnod o wyliau (pro rata)
 • Gweithio hyblyg, gan gynnwys pecyn mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu
 • Benthyciad ar gyfer tocyn tymor
 • Cynllun pensiwn y cwmni
 • Gostyngiadau mewn manwerthwyr y stryd fawr.

Ac mae llawer mwy hefyd.

Mae hyn yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth mawr i fywydau plant agored i niwed ac i adeiladu gyrfa foddhaus ac ystyrlon gydag elusen plant blaenllaw yn y Deyrnas Unedig.

Mae Gweithredu dros Blant wedi ymrwymo i arfer recriwtio diogelach a ddyluniwyd i ddiogelu lles y plant a phobl ifanc sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

Os ydych yn bodloni’r holl feini prawf ac yn dymuno cyflwyno cais, cewch eich ailgyfeirio i ffurflen gais ar ein gwefan. Dim ond rhyw 5 munud sydd angen i gwblhau’r ffurflen hon. Sicrhewch fod gennych cv ar gael i’w lwytho. Gan fod y swydd hon yn golygu gweithio gyda phlant, mae nifer o gwestiynau penodol y mae’n rhaid i ni eu gofyn yn rhan o’r broses gais. Diolch am gymryd yr amser i ymgeisio, a phob lwc!

Ymgeisio yn awr

Llenwch ein ffurflen gais https://www.headlandsschool.org.uk/current-vacancies/

 

Find us