Cleaner Vacancy

Job description

Position: Cleaner

Location: Penarth

Hours: Permanent, part time (working 25 hours a week) 3pm-8pm

Salary: £17,750 per year (£12,026 pro rata)

Action for Children protects and supports children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives.

Headlands School is a residential special school based in Penarth, which caters for pupils between the ages of 7 and 19, who have an emotional, social and behavioural difficulties and a range of associated needs.

Our vision is that every child and young person in the country has a safe and happy childhood. To help us achieve this, the role will:

Ensuring that premises or allocated work areas are cleaned to the service standard, leading to a clean, safe, secure and healthy workplace or service area.

 • Clean premises, work and service areas, as detailed in the cleaning schedule ensuring completion within the set timescale and to the required standard.
 • Ensure duties such as cleaning, washing, sweeping, vacuum cleaning, emptying of litter bins, polishing and dusting are carried out in an efficient and organised manner, following agreed procedures to minimise personal risk.
 • Utilise cleaning equipment, chemicals and apply as trained and required through usage instructions, ensuring the Health & Safety aspects are duly adhered to and report any damaged or faulty equipment, tools or materials to the Lead Operative or assigned Manager.
 • Record completion of tasks or other matters, ensuring issues of risk or concern are brought to the attention of the lead operative or manager.
 • Maintain a stock of supplies as necessary to complete work tasks and provide early warning of depletion of stocks to management.
 • Responsible for the safe use and storage of cleaning materials, in line with COSHH and Health & Safety at Work Regulations and to comply with Action for Children policies and procedures.
 • Familiarise and apply Action for Children policies, processes and procedures utilising training to perform allocated tasks and to Work flexibly as part of a team, assisting in other areas when required.
 • Responsible for opening and closing premises, ensuring that doors, windows and other areas of entry and exit are secured before and after completion of work, including setting of alarms etc.
 • Handling infectious chemical waste once training has been provided.

You’ll be working 52 weeks per year, 5 Hours per day. Contract either 3pm – 8pm.

How will you make a difference?

By providing clean environments for our staff and pupils to live, work and learn.

By being a member of a high functioning, quality ancillary team.

What will you need?

 • To be empathetic, tolerant and have a positive “can do” attitude.
 • Commitment to maintaining high standards.
 • A flexible approach.

What are the rewards?

 • Minimum 29 days’ holiday (pro rata)
 • Flexible working, including maternity, paternity and adoption packages
 • Season ticket travel loans
 • Company pension scheme
 • Discounts at major high street retailers.

Plus, there’s a lot more besides.

Action for Children is committed to safer recruitment practices, designed to protect the welfare of the children and young people using our services.

If you meet all the criteria and would like to proceed, please have your CV handy to upload. If you are successful we will contact you to complete our application form. Thanks for taking the time to apply and we wish you the best of luck!

Swydd: Glanhawr

Lleoliad: Penarth

Oriau: Parhaol, Rhan Amser (yn gweithio 25 awr yr wythnos)

Cyflog: £17,750 (£12,026 pro rata)

Sut rydym yn gweithio?

Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud yr hyn sy’n iawn, yn gwneud yr hyn sydd ei angen ac yn gwneud yr hyn sy’n gweithio i blant yn y DU. Bob blwyddyn, mae ein tîm yn newid bywydau 301,000 o blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Mae Ysgol Headlands yn ysgol arbennig breswyl ym Mhenarth, sy’n darparu ar gyfer disgyblion rhwng 7 a 19 oed, sydd ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiad ac amrywiaeth o anghenion cysylltiedig. Fel Glanhawr, byddwch yn sicrhau bod ein hysgol yn cael ei chadw at safonau iechyd a diogelwch.

 • Glanhau’r adeiladau, ardaloedd gwaith a gwasanaeth, yn ôl y manylion a geir yn y rhaglen glanhau gan sicrhau y cwblheir y gwaith o fewn yr amserlen a osodir ac i’r safon ofynnol.
 • Sicrhau bod dyletswyddau megis glanhau, golchi, ysgubo, hwfro, gwacáu biniau sbwriel, cwyro a hêl llwch yn cael eu gwneud mewn modd effeithlon a threfnus, gan ddilyn gweithdrefnau a gytunwyd i leihau risg bersonol.
 • Defnyddio offer glanhau, cemegau yn ôl yr hyfforddiant a gafwyd ac fel y bo angen trwy gyfarwyddiadau defnydd, gan sicrhau y glynir at yr agweddau Iechyd a Diogelwch yn briodol ac adrodd am unrhyw offer, cyfarpar neu ddeunyddiau a ddifrodwyd neu ddiffygiol wrth y Prif Weithiwr neu’r Rheolwr penodedig.
 • Cofnodi tasgau a gwblhawyd neu faterion eraill, gan sicrhau bod materion risg neu bryder yn dod at sylw’r prif weithiwr neu reolwr.
 • Cadw stoc o gyflenwadau fel y bo angen i gwblhau tasgau gwaith a rhoi rhybudd cynnar i’r tîm rheoli ynghylch gostyngiad mewn stoc.
 • Cyfrifol am ddefnyddio a storio deunyddiau glanhau’n ddiogel, yn unol â COSHH a Rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle a chydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau Gweithredu dros Blant.
 • Ymgyfarwyddo a gweithredu polisïau, prosesau a gweithdrefnau Gweithredu dros Blant gan ddefnyddio hyfforddiant i berfformio tasgau a roddir ac i weithio’n hyblyg fel rhan o dîm, gan gynorthwyo mewn meysydd eraill pan y bo angen.
 • Cyfrifol am agor a chau adeiladau, gan sicrhau bod drysau, ffenestri ac ardaloedd mynediad a gadael eraill wedi’u cloi cyn ac ar ôl cwblhau gwaith, gan gynnwys gosod larymau ayyb.
 • Trin gwastraff cemegol heintus unwaith y rhoddwyd hyfforddiant.

Byddwch yn gweithio 52 o wythnosau’r flwyddyn, 5 awr y dydd. Contract 3pm – 8pm.

Sut byddwch yn gwneud gwahaniaeth?

Wrth ddarparu amgylcheddau glân ar gyfer ein staff a disgyblion i fyw, gweithio a dysgu.

Wrth fod yn aelod o dîm cynorthwyol gweithredu lefel uchel o ansawdd.

Beth fydd ei angen arnoch?

 • Bod yn empathig, goddefgar a bod ag agwedd “gallu gwneud” gadarnhaol.
 • Ymrwymo i gadw safonau uchel.
 • Agwedd hyblyg.

Beth yw’r buddion?

 • Lleiafswm o 29 diwrnod o wyliau (pro rata)
 • Gwaith hyblyg, gan gynnwys pecynnau mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu
 • Benthyciadau teithio tocyn tymor
 • Cynllun pensiwn y cwmni
 • Gostyngiadau gyda phrif fanwerthwyr y stryd fawr.

Yn ogystal, mae llawer iawn mwy ar wahân i hyn.

Mae Gweithredu dros Blant yn ymrwymo i arferion recriwtio mwy diogel, a luniwyd i ddiogelu lles plant a phobl ifanc sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

Os ydych yn bodloni’r holl feini prawf ac yr hoffech fwrw ymlaen, mae angen eich CV i’w lanlwytho. Os byddwch yn llwyddiannus byddwn yn cysylltu â chi i gwblhau ein ffurflen gais. Diolch am gymryd yr amser i wneud cais a dymunwn bob lwc i chi!

Gwnewch gais nawr! https://www.headlandsschool.org.uk/current-vacancies/

Job Types: Part-time, Permanent

Reference ID: C21