Cleaning Supervisor

Location: Penarth

Hours: Permanent, Part-Time Term time only (working 25 hours a week)

Monday to Friday 7:30am to 12:30pm(noon)

Salary: FTE £20,300.(£11,713.62 pro rata)

Job Description

We are looking for a strong leader who can supervise our cleaning team, help maintain our high expectation of cleaning standards and bring new ideas to the table to encourage our ‘clean and green’ environment for our pupils. In return we offer a competitive salary, Monday to Friday shift, sociable hours and the feel-good factor of helping our pupils and young people have a happy and healthy school to be looked after and educated in.

How do we work?

Action for Children does what’s right, does what’s needed and does what works for children across the UK. Every year, our team changes the lives of 301,000 children, young people and their families – but for every child who needs help to get help, there’s plenty more to do. That’s where you come in.

What is the role?

Headlands School is a independent day and residential school that provides high quality education and care to children and young people aged 7 to 19 who have experienced early development trauma and those young people with a diagnosis of autistic spectrum conditions.

The school operates across 8 Education buildings and 5 residential houses.

As a Lead Cleaning Operator you will be responsible for supervising a team of 6 cleaners who work across our school and residential homes, in addition to ordering stock and PPE for our staff.

The Lead Cleaning Operator will be expected to support the cleaning team, by providing supply of stock. Supply of data control sheets, along with creating COSHH Risk Assessments for each cleaning product used.

The Lead Cleaning Operator will support the team with their daily tasks when required by cleaning some of the building required.

The role will be working Monday to Friday 5 hours a day during term time (39 weeks of the year)

How will you make a difference?

Supervising our happy, efficient cleaning team who support around 70 young people and 117 staff members during term time.

By being responsible for checking and maintaining the quality of cleanliness in all buildings that are being cleaned.

By coordinating and planning rotas and workloads in line with senior manager

By attending meetings and liaising with stake holders (both internal and external)

What will you need?

 • A minimum of 2 years experience of leading a team
 • Knowledge of COSHH
 • A flexible approach with the ability to problem solve
 • The ability to work as part of a team
 • Good IT skills
 • A willingness to undertake all required training, including Behaviour Management Training to understanding of the issues faced by our pupils and the willingness to help support them.

What are the rewards?

 • Minimum of 29 days’ holidays (pro rata in part time posts)
 • Flexible working
 • Season ticket travel loans
 • Company pension scheme
 • Discounts at major high street retailers.

Plus a lot more besides.

This is a fantastic opportunity to make a real difference to vulnerable children’s lives and to build a fulfilling and meaningful career with a leading UK children’s charity.

If you really want to make a difference and be a part of an amazing team, don’t hesitate, apply now!

Goruchwyliwr Cegin Ysgol

Lleoliad: Penarth

Oriau: Parhaol, Rhan-amser tymor yn unig (yn gweithio 25 awr yr wythnos)

Dydd Llun i Ddydd Gwener 7.30am i 12.30pm

Cyflog: cyfwerth ag amser llawn £ 20.300 (£ 11,713.62 pro rata)

Disgrifiad Swydd

Rydym yn chwilio am arweinydd cryf a all oruchwylio ein tîm cegin, helpu i gynnal ein sgôr hylendid bwyd 5 seren a dod â syniadau newydd at y bwrdd i annog ein ffordd o fyw bwyta iach ‘glân a gwyrdd’ i’n disgyblion. Yn gyfnewid rydym yn cynnig cyflog cystadleuol, shifft o ddydd Llun i ddydd Gwener, oriau cymdeithasol a’r ffactor teimlo’n dda o helpu ein disgyblion a’n pobl ifanc i gael ysgol hapus ac iach i gael gofal ac addysg ynddi.

Sut ydym ni’n gweithio?

Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud beth sy’n iawn, beth sydd ei angen a beth sy’n gweithio i blant ledled y DU. Bob blwyddyn, mae ein tîm yn newid bywydau 301,000 o blant, pobl ifanc a’u teuluoedd – ond am bob plentyn sydd angen cymorth i gael cymorth, mae yna ddigonedd o waith ar ôl i’w wneud. Dyna pam rydym ni eich angen chi.

Beth yw’r swydd?

Mae Ysgol Headlands yn ysgol breswyl a phreswyl annibynnol sy’n darparu gofal a safon uchel i bobl ifanc rhwng 7 a 19 oed sydd wedi profi datblygiad cynnar trawma a’r rhai sydd â diagnosis o gyflyrau sbectrwm awtistig.

Mae’r ysgol yn gweithredu 8 cegin, 5 ohonynt yn y tai preswyl a 3 sy’n darparu ar gyfer ein disgyblion dydd, ar draws y safle.

Fel goruchwyliwr cegin byddwch yn gyfrifol am oruchwylio tîm o 5/6 sy’n delio â’r anghenion arlwyo a safonau EHO yn yr ysgol a thai preswyl

Disgwylir i oruchwyliwr y gegin gefnogi cludo bwyd yn ddiogel i adeiladau ar y safle a hefyd gwmpasu cyfleusterau arlwyo mewn cegin lle mae aelod o staff yn absennol.

Bydd y rôl yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener 5 awr y dydd yn ystod y tymor (39 wythnos o’r flwyddyn)

Sut fyddwch chi’n gwneud gwahaniaeth?

Goruchwylio ein tîm arlwyo hapus, effeithlon sy’n cefnogi tua 70 o bobl ifanc a 117 aelod o staff yn ystod y tymor.

Trwy fod yn gyfrifol am wirio bod yr holl ddeddfwriaeth cegin yn cael ei bodloni.

Trwy gynnal ein sgôr Hylendid Bwyd Lefel 5 cyfredol.

Trwy gydlynu ac arwain cynllunio bwydlenni yn unol â’r fenter Ysgolion Iach.

Trwy gynnal ansawdd glendid yn y ceginau.

Trwy fynychu cyfarfodydd a chysylltu ag arolygwyr a rhanddeiliaid (mewnol ac allanol)

Beth fydd ei angen arnoch?

 • Profiad blaenorol mewn amgylchedd arlwyo proffesiynol
 • Profiad o oruchwylio tîm.
 • Gwybodaeth o’r gofynion deddfwriaethol cyfredol.
 • Dull hyblyg gyda’r gallu i ddatrys problemau
 • Y gallu i weithio fel rhan o dîm
 • Sgiliau TG da
 • Parodrwydd i ymgymryd â’r holl hyfforddiant gofynnol, gan gynnwys Hyfforddiant Rheoli Ymddygiad i ddeall y materion sy’n wynebu ein disgyblion a’r parodrwydd i’w helpu i’w cefnogi.

Beth yw’r gwobrau?

 • Isafswm o 29 diwrnod o wyliau (pro rata ar gyfer swyddi rhan amser)
 • Gweithio’n hyblyg
 • Benthyciadau tocyn teithio tymor
 • Cynllun pensiwn cwmni
 • Prisiau gostyngol yn amryw o brif siopau’r stryd fawr.

A llawer mwy.

Mae hwn yn gyfle gwych i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant bregus ac adeiladu gyrfa foddhaus a gwerth chweil gydag elusen blant flaenllaw y DU.

Gwnewch gais nawr os ydych wirioneddol eisiau gwneud gwahaniaeth a bod yn rhan o dîm gwych!

Reference ID: SKS

Part-time hours: 25 per week