Learning Support Team Leader

Location: Penarth

Contract/Hours: Permanent, Full-Time, Term Time (plus an additional 3 weeks to be worked during the school holiday)

Salary: £33,600 pro-rata

Perks: Generous annual leave of 5.96 weeks paid in to salary, flexible maternity, adoption and paternity packages, annual staff awards, 7% employer contribution pension scheme, employee discount portal with all your favourite brands, check out more on our careers portal.

We’re thrilled that you’re considering a career with Action for Children so here’s what you need to know….

How do we work?

Action for Children does what is right, does what is needed and does what works for children in the UK. Every year, our team changes the lives of 301,000 children, young people and families.

Headlands School is a residential special school based in Penarth, which caters for pupils between the ages of 7 and 19, who have an emotional, social and behavioural difficulties and a range of associated needs. As a Teaching Assistant, you will also supervise lunches, some breaks and accompany pupils on school trips and activities.

About the Role:

Headlands School supports children and young people with emotional, behavioural and social difficulties, challenging behaviour and Autistic Spectrum Disorders

We help develop young people’s wellbeing and independence through an individual approach to education and care.

Based in Penarth, Headlands is an independent special school that offers day and residential placements. We provide the best possible education and care through a stimulating, productive and forward-thinking environment.

As a Learning Support Team Leader, you’ll be: 

 • Ensuring that the learning resources are fit for purpose
 • Delivering inductions to all new Teaching Assistants
 • Leading a team of TA’s by monitoring and improving team performance
 • Support coordination of lessons and cover where necessary
 • Act as the Health & Safety Manager for the education team
 • Responsible for holding the Child Protection Officer role within the education team

What You’ll Bring:

Our job description for the Learning Support Team Leader outlines the requirements of the role but the ‘must-haves’ are:

 • Relevant higher-level qualification within management or education, ideally both
 • Demonstrable experience within a similar role and environment
 • Proven track record of managing a high performing team
 • Understanding of a specialist school setting gained from previous employment
 • Confident to be an integral part of the Education leadership team

Working here is so much more than a job. Whether this is a career change for you or the next step in your journey, we’d love to hear from you.

We work together to reach our vision of safe and happy childhoods. A diverse workforce enriches the lives of the children and young people we work with and we welcome applications from everyone. We value and celebrate our differences and as an inclusive workplace we want everyone to be themselves.

We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to have an understanding of and commitment to safeguarding best-practice.

We can’t wait to hear from you – stay safe and happy.

Application Process: There are 5 sections for you to complete, Personal Details, CV, Supporting Statement & Information, Equality & Diversity, Submission & Declaration. Top Tip… Refer to the job description when writing your Supporting Statement.

Talent Pool: We’d like to hold your details in case similar jobs come up but do let us know if you’d rather we didn’t.

Click here for the job description

Click here for our application form

Arweinydd Tîm Cymorth Dysgu

Cyflog: £33,600 pro-rata

Contract/Oriau: Parhaol, Llawn Amser, Tymor yn Unig (a 3 wythnos ychwanegol i’w gweithio yn ystod gwyliau’r ysgol)

Lleoliad: Penarth

Manteision: Gwyliau blynyddol hael o 5.96 wythnos â thâl, pecynnau mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth hyblyg, gwobrau blynyddol i’r staff, cynllun pensiwn gyda chyfraniad o 7% gan y cyflogwr, porth gostyngiadau i weithwyr gyda’ch hoff frandiau – edrychwch ar ein porth gyrfaoedd i gael rhagor o fanylion.

Rydym wrth ein bodd eich bod yn ystyried gyrfa gyda Gweithredu dros Blant felly dyma beth sydd angen i chi ei wybod….

Amdanom Ni

Yn Gweithredu dros Blant, rydym yn credu y dylai pob plentyn gael plentyndod diogel a hapus. Y llynedd, fe wnaethom helpu mwy na 600,000 o blant a theuluoedd ledled y DU. Rydym yn gweithio i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, ac yn ymgyrchu i sicrhau newid parhaol yn eu bywydau.

Y Swydd:

Mae Ysgol Headlands yn cefnogi plant a phobl ifanc ag anawsterau emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol, ymddygiad heriol ac Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig

Rydym yn helpu i ddatblygu llesiant ac annibyniaeth pobl ifanc drwy ddull personol o ddarparu addysg a gofal.

Wedi’i lleoli ym Mhenarth, mae Headlands yn ysgol arbennig annibynnol sy’n cynnig lleoliadau dydd a phreswyl. Rydym yn darparu’r addysg a’r gofal gorau posibl drwy amgylchedd ysgogol, cynhyrchiol a blaengar.

Fel Arweinydd Tîm Cymorth Dysgu, byddwch yn: 

 • Sicrhau bod yr adnoddau dysgu yn addas at y diben
 • Cyflwyno sesiynau sefydlu i bob Cynorthwyydd Addysgu newydd
 • Arwain tîm o Gynorthwywyr Addysgu drwy fonitro a gwella perfformiad y tîm
 • Cefnogi cydlynu gwersi a darpariaeth gyflenwi lle bo angen
 • Gweithredu fel Rheolwr Iechyd a Diogelwch ar gyfer y tîm addysg
 • Ysgwyddo’r rôl Swyddog Amddiffyn Plant o fewn y tîm addysg

Yr Hyn Fydd ei Angen Arnoch Chi:

Mae ein swydd-ddisgrifiad ar gyfer yr Arweinydd Tîm Cymorth Dysgu yn amlinellu gofynion y rôl ond y ‘pethau hanfodol’ yw:

 • Cymhwyster lefel uwch perthnasol yn y meysydd rheoli neu addysg, neu’r ddau yn ddelfrydol
 • Profiad amlwg o fewn swydd ac amgylchedd tebyg
 • Profiad llwyddiannus o reoli tîm sy’n perfformio’n dda
 • Dealltwriaeth o ysgol arbenigol o gyflogaeth flaenorol
 • Hyderus i fod yn rhan annatod o’r tîm arweinyddiaeth Addysg

Mae gweithio yma cymaint yn fwy na swydd. P’un a ydych yn newid gyrfa neu dyma gam nesaf eich taith, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni ein gweledigaeth o sicrhau plentyndod diogel a hapus. Mae gweithlu amrywiol yn cyfoethogi bywydau’r plant a’r bobl ifanc yr ydym yn gweithio gyda nhw ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb. Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu ein gwahaniaethau ac fel gweithle cynhwysol rydym am i bawb fod yn nhw eu hunain.

Rydym wedi ymrwymo i arferion recriwtio mwy diogel er mwyn amddiffyn defnyddwyr ein gwasanaethau, felly, mae disgwyl i bob ymgeisydd feddu ar ddealltwriaeth o arferion gorau o ran diogelu ac ymrwymo i hynny.

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych – cadwch yn ddiogel ac yn hapus.

Y Broses Ymgeisio: Mae 5 adran i chi eu cwblhau, Manylion Personol, CV, Datganiad a Gwybodaeth i Gefnogi Eich Cais, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cyflwyno a Datganiad. Awgrym Defnyddiol…Cyfeiriwch at y swydd-ddisgrifiad pan fyddwch yn ysgrifennu’r Datganiad i Gefnogi Eich Cais.

Cronfa Dalent: Hoffem gadw eich manylion rhag ofn y bydd swyddi tebyg yn codi ond rhowch wybod i ni os byddai’n well gennych beidio â gwneud hynny.

Dewch i’n hadnabod ychydig yn well drwy edrych ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, sef  TwitterLinkedinFacebook neu YouTube.