Teaching Assistant Vacancy

Teaching Assistant

Location: Penarth

Hours: Fixed Term, Full-Time (working 35 hours a week) during term time only

Starting Salary:  £18,000 per annum, £15,372 pro rata

How do we work?

Action for Children does what is right, does what is needed and does what works for children in the UK. Every year, our team changes the lives of 301,000 children, young people and families.

Headlands School is a residential special school based in Penarth, which caters for pupils between the ages of 7 and 19, who have an emotional, social and behavioural difficulties and a range of associated needs. As a Teaching Assistant, you will also supervise lunches, some breaks and accompany pupils on school trips and activities.

You’ll be working 39 weeks per year on a term time only basis. Salary Info: salary is £18,000 pro-rata which equates to £15,372 gross per annum.

How will you make a difference/ Job Description

By supporting the teacher in the classroom to deliver lessons

By meeting pupils as they come into school each day

By helping with setting up the classroom

By building relationships with pupils and their families to support their learning

By assisting teachers with planning lessons and assessing pupils

By supervising at lunchtimes

By accompanying pupils on school trips and activities

What will you need?

 • To be empathetic, tolerant and have a positive attitude
 • Experience of working with children and young people with additional needs
 • GCSE grade 4 or above in English and Maths or the equivalent
 • Good computer literacy

What are the rewards?

 • Minimum 29 days’ holiday (pro rata)
 • Flexible working, including maternity, paternity and adoption packages
 • Season ticket travel loans
 • Company pension scheme
 • Discounts at major high street retailers.

Plus, there’s a lot more besides.

Action for Children is committed to safer recruitment practices, designed to protect the welfare of the children and young people using our services.

If you meet all the criteria and would like to proceed with your application, you’ll be redirected to an application form on our website which should only take around 5 minutes to complete. Please have your CV handy to upload. As this job involves working around children, there are some specific questions we need to ask you as part of your application process. Thanks for taking the time to apply and we wish you the best of luck!

Click here for our application form 

Click here for the job description

Lleoliad: Penarth

Oriau: Parhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos) yn ystod amser tymor yn unig

Cyflog:£18,000 y flwyddyn, £15,372 pro rata

Sut ydym ni’n gweithio?

Mae Gweithredu dros Blant yn gwneud beth sy’n iawn, beth sydd ei angen a beth sy’n gweithio i blant ledled y DU. Bob blwyddyn, mae ein tîm yn newid bywydau 301,000 o blant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Mae Ysgol Headlands yn ysgol arbennig breswyl ym Mhenarth, sy’n darparu ar gyfer disgyblion rhwng 7 ac 19 oed, sydd ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol ac ystod o anghenion cysylltiedig. Fel Cynorthwyydd Addysgu byddwch hefyd yn goruchwylio’r disgyblion amser cinio ac yn mynd gyda nhw ar dripiau ysgol ac i wahanol weithgareddau.

Byddwch yn gweithio 39 wythnos y flwyddyn yn ystod y tymor yn unig. Cyflog: £18,000 pro rata sy’n cyfateb i gyflog blynyddol gros o £15,372.

Sut fyddwch chi’n gwneud gwahaniaeth?

Trwy gefnogi’r athro yn y dosbarth i gyflwyno gwersi

Trwy gwrdd â’r disgyblion wrth iddynt gyrraedd yr ysgol bob bore

Trwy helpu i osod yr ystafell ddosbarth yn barod ar gyfer y diwrnod

Trwy feithrin perthynas gyda’r disgyblion a’u teuluoedd er mwyn cefnogi’r dysgu

Trwy gynorthwyo’r athrawon i gynllunio gwersi ac asesu’r disgyblion

Trwy oruchwylio’r disgyblion amser cinio

Trwy fynd gyda’r disgyblion ar ymweliadau ysgol ac i wahanol weithgareddau

Beth fydd ei angen arnoch?

 • Byddwch yn unigolyn empathig, goddefgar ac yn meddu ar agwedd gadarnhaol
 • Profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc gydag anghenion ychwanegol
 • Gradd C neu uwch mewn Saesneg a Mathemateg neu gyfwerth
 • Sgiliau cyfrifiadurol da

Beth yw’r gwobrau?

 • Isafswm o 29 diwrnod o wyliau (pro rata)
 • Gweithio’n hyblyg, gan gynnwys pecynnau mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu
 • Benthyciadau tocyn teithio tymor
 • Cynllun pensiwn cwmni
 • Prisiau gostyngol yn nifer o brif siopau’r stryd fawr.

A llawer mwy.

Mae Gweithredu dros Blant yn ymrwymedig i arferion recriwtio fwy diogel, sydd wedi’u dylunio i ddiogelu lles y plant a’r bobl ifanc sy’n defnyddio ein gwasanaethau.

Os ydych yn bodloni’r holl feini prawf a hoffech barhau gyda’ch cais, cewch eich atgyfeirio at ffurflen gais ar ein gwefan a dylai gymryd oddeutu 5 munud i’w llenwi. Gwnewch yn siŵr bod eich CV wrth law yn barod i’w lanlwytho. Gan fod y swydd hon yn ymwneud â gweithio o gwmpas plant, mae rhai cwestiynau penodol y mae angen i ni eu gofyn i chi fel rhan o’ch proses ymgeisio. Diolch am gymryd yr amser i wneud cais a dymunwn lwc dda i chi!

Cliciwch yma i gael ein ffurflen gais

Cliciwch yma i gael disgrifiad swydd